งานแผนและงบประมาณ 2566


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดาวน์โหลด

แผนปฏิบัติการงบประมาณ พ.ศ. 2566

  • แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2566 – งบประมาณแผ่นดิน ดาวน์โหลด
  • แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2566 – งบประมาณเงินรายได้ ดาวน์โหลด
  • แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2566 – งบประมาณคลินิกสุขภาพ ดาวน์โหลด

รหัสโครงการ – กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด

แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 docpdf

แนวปฏิบัติการดำเนินโครงการ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด