งานแผนและงบประมาณ 2565


แผนปฏิบัติการงบประมาณ พ.ศ. 2565

  • แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2565 – งบประมาณเงินรายได้ ดาวน์โหลด
  • แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2565 – งบประมาณคลินิกสุขภาพ ดาวน์โหลด
  • แผนปฏิบัติการงบประมาณ พ.ศ.2565 – เงินแผ่นดิน ดาวน์โหลด

รหัสโครงการ – กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลด

แผนปฏิบัติราชการ คณะพยาบาลศาสตร์ 2565 ดาวน์โหลด

แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2565 ดาวน์โหลด

คู่มือแนวทางการจัดทำและประเมินผลการปฏิบัติราชการ สอดคล้องนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด