ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประภัสสร อักษรพันธ์

  • สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชนสาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน