ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุ้งกานต์ พลายแก้ว

  • สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชนสาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน