การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดทำโครงการหรือกิจกรรม


2565

  • โครงการวิพากษ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วันที่ 24 มีนาคม 2565 รูปแบบออนไลน์ ดาวน์โหลด
  • ภาพประกอบโครงการวิพากษ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วันที่ 24 มีนาคม 2565 ดาวน์โหลด
  • โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุระยะ2 วันที่ 11มีนาคม 2565 รูปแบบออนไลน์ ดาวน์โหลด
  • ภาพประกอบโรงเรียนผู้สูงอายุระยะ2 วันที่ 11มีนาคม 2565 ดาวน์โหลด