การตรวจเยี่ยมคณะพยาบาลศาสตร์ในการประเมินสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยสภาการพยาบาล 2565

การตรวจเยี่ยมคณะพยาบาลศาสตร์ในการประเมินสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยสภาการพยาบาล

วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-16.30 น.
รศ.ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ คณบดีและบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับ คณะผู้ประเมินสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สภาการพยาบาล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวิดา พุทธิขันธ์ และ ดร.วรรณี ตปนียากร เพื่อตรวจเยี่ยมในการประเมินสถาบันของคณะพยาบาลศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ณ ห้องราชพฤกษ์ 4 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

โดยในวันที่ 23 พ.ค.2565 ตรวจประเมินเอกสาร ณ ห้องอาคารอเนกประสงค์ คณะพยาบาลศาสตร์ ห้องสมุด และห้องปฏิบัติการ และในวันที่ 24 พ.ค. 2565 เยี่ยมชมแหล่งฝึก