สรุปความรู้ประชุมวิชาการเรื่องการสร้างสุขภาพจิตดีในยุควิถีถัดไป

สรุปความรู้ประชุมวิชาการเรื่องการสร้างสุขภาพจิตดีในยุควิถีถัดไป (Mental Health and Wellness in the Next Normal: Driving Force  of Nurses)


ระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม 2566 ผ่านระบบ Zoom โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้้ประเด็นและแนวโน้มของระบบบริการสุขภาพเพื่อขับเคลื่อนการมีสุขภาพจิตดีในยุคชีวิตวิถีถัดไป

ดาวน์โหลด คลิก