อาจารย์ อริศรา แสนทวีสุข

  • สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช