พิธีเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 2

พิธีเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 2

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564  ณ ห้องพวงชมพู ชั้น 3 อาคารราชพฤกษ์ คณะพยาบาลศาสตร์