คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับการได้รับแต่งตั้งการดำรงตำแหน่งคณบดี 3 คณะ

วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับการได้รับแต่งตั้งการดำรงตำแหน่งคณบดี 3 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์