รางวัลผลงานนวัตกรรมดีเด่น ระดับดี อ.กมลชนก ทองเอียด

รางวัลผลงานนวัตกรรมดีเด่น ระดับดี อ.กมลชนก ทองเอียด โดย อ.กมลชนก ทองเอียด

ในการนำเสนอผลงานนวัตกรรมประเภท Oral Presentation

เรื่อง นวัตกรรมหมอนที่ส่งเสริมการคว่ำหน้า

ในการประชุมวิชาการ “ก้าวทันยุคการเปลี่ยนแปลงด้วยนวัตกรรมและการปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ”

วันที่ 20-21 ธันวาคม 2564