รางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น ปี 2564 จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ขอแสดงความยินดีกับ นายเอกวัฒน์
บุญเฟื่อง ศิษย์เก่ารุ่นที่ 10 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปัจจุบัน ปฏิบัติงาน พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานอายุรกรรม
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น
ปี 2564 จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ โดยรับมอบรางวัลจาก นางเสาวรส  จันทมาศ  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมแจ่มไพบูรณ์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช