การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 7 วันที่ 10 มีนาคม 2565

การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 7 วันที่ 10 มีนาคม 2565

เรื่องความท้าทายการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีภาวะวิกฤตในยุคชีวิตวิถีใหม่


โปสเตอร์ประชุมวิชาการครั้งที่ 7 และกำหนดการ
download

รายละเอียดกำหนดการ
download

หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ
download