พิธีรับมอบใบประกาศนียบัตรหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 2

พิธีรับมอบใบประกาศนียบัตรหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 2


วันที่ 14 มกราคม 2565 ณ ห้อง GA102 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียติ 80 พรรษา

คณะพยาบาลศาสตร์ มรส. จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี มาเป็นผู้มอบเกียรติบัตร และนางทัศนา นิลพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมกับมีดร. สดากาญจน์ เอี่ยมจันทร์ประทีป รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มรส.และคณาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ มรส.ให้การต้อนรับ

รูปภาพเพิ่มเติม