รางวัลศิษย์เก่าพยาบาลดีเด่นด้านกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ปี 2564

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ขอแสดงความยินดีกับ นายวงศธร เพชรแก้ว ศิษย์เก่ารุ่นที่ 7 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ปัจจุบันปฏิบัติงานพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ปี 2564 โดยรับมอบรางวัลจาก ผศ.ดร. วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี