นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ได้รับรางวัลนักศึกษาผู้มีความสามารถด้านการนำเสนอผลงานวิจัยทางการพยาบาลระดับดีมาก

นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ได้รับรางวัลนักศึกษาผู้มีความสามารถด้านการนำเสนอผลงานวิจัยทางการพยาบาล “ระดับดีมาก”
ผลงานวิจัยเรื่อง “ความล้าของสายตาจากแสงสีฟ้าของจอภาพขณะเรียนออนไลน์ภายใต้สถานการณ์โควิด-19
และพฤติกรรมการใช้สายตาที่ปลอดภัยของนักศึกษาพยาบาล”

และได้รับรางวัลนักศึกษาผู้มีความสามารถด้านการนำเสนอผลงานวิจัยทางการพยาบาล “ระดับดีมาก”
ผลงานวิจัยเรื่อง “การรับรู้ความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโควิด-19 จากพฤติกรรมทางเพศ
ของผู้ใหญ่ตอนต้นจังหวัดสุราษฎร์ธานี”

ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
“การคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิกทางการพยาบาลและการประกวดนวัตกรรมทางการพยาบาล ครั้งที่ 1”
(The 1st National Clinical Reasoning in Nursing Forum and Nursing Innovation 2022)
วันที่ 31 มีนาคม 2565