การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) โดย รศ.ศศิธร วรรณพงษ์ และ รศ.ดร.จินดา ขลิบทอง
วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี