ศิษย์เก่าและอาจารย์ได้รับการตอบรับตีพิมพ์ผลงานวิจัยลงในวารสารนานาชาติ คุณภาพระดับสูง Q1 Scopus, WoS, IF3.593

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ
พยาบาลวิชาชีพ นฤเบศร์ โกศล
ปฏิบัติงานประจำหอผู้ป่วยไอซียูศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
ศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 4
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิตยา ศรีสุข
อาจารย์สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ผลงานวิจัยได้รับการตอบรับตีพิมพ์ลงในวารสารนานาชาติ คุณภาพระดับสูง Q1 Scopus, WoS, IF3.593
Research: Psychometric evaluation of the Thai version of the Self-Care of Coronary Heart Disease Inventory Version 3 (SC-CHDI-V3)
Journal: European Journal of Cardiovascular Nursing
First Author: Naruebeth Koson
Corresponding Author: Prof. Dr. David R Thompson
Co-author: Arunsri Rattanaprom, Assistant Professor Dr. Nittaya Srisuk, Prof. Dr. Chantal F Ski