คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่เข้าประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL 2565

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณบดีและอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมแสดงความยินดีที่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL 2565 ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
รางวัลโล่พระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยนักศึกษาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 (ชาย) ได้แก่ นายสถาพร เกตุกลิ่น และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 (หญิง) ได้แก่ นางสาวอารียา นาแพง