พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การเป็นสถาบันการศึกษาพี่เลี้ยง ของคณะพยาบาลศาสตร์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันที่ 16-18 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมกับ รศ.ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะผู้บริหารฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการเป็นสถาบันพี่เลี้ยง ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมี รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย ดร.นิพนธ์ คำพา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้บริหาร บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ