ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชนาถ วิชิต

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชนาถ วิชิต
ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ
สายงานสอนและวิจัย ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (รหัส 3701) สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์