งานแผนและงบประมาณ 2564


แนวปฏิบัติงบประมาณ พ.ศ. 2564

  • แนวปฏิบัติงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ประชุม 9 ต.ค.63 ดาวน์โหลด
  • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณกันเหลื่อมปี) ดาวน์โหลด
  • เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการขออนุมัติโครงการ ดาวน์โหลด

แผนปฏิบัติการงบประมาณ พ.ศ. 2564

  • แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2564 – งบประมาณเงินรายได้ ดาวน์โหลด
  • แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2564 – งบประมาณคลินิกสุขภาพ ดาวน์โหลด
  • แผนปฏิบัติการงบประมาณ พ.ศ.2564-แผ่นดิน ดาวน์โหลด
  • แผนปฏิบัติการงบประมาณ พ.ศ.2564-แผ่นดิน (ต่อ) ดาวน์โหลด

แผนปฏิบัติราชการ 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ ดาวน์โหลดไฟล์doc / ดาวน์โหลดไฟล์pdf

แผนปฏิบัติราชการ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดไฟล์pdf

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดไฟล์pdf

รายงานผลโครงการงบรายได้ 2564 ดาวน์โหลด
รายงานผลโครงการงบแผ่นดิน 2564 ดาวน์โหลด