โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและความเป็นไทย กิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและความเป็นไทย กิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2