โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและความเป็นไทย กิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3

โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและความเป็นไทย กิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3
วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 ณ วัดสวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี