โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาการสำหรับอาจารย์ใหม่

โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาการสำหรับอาจารย์ใหม่ โดย ผศ.ดร.เจนเนตร พลเพชร และ รศ.ดร.สายฝน เอกวรางกูร

วันที่ 13-14 มีนาคม 2564 ณ ห้องพวงชมพู ชั้น 3 อาคารราชพฤกษ์ คณะพยาบาลศาสตร์