โครงการสร้างเครือข่ายวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการสร้างเครือข่ายวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ Research collaboration with national and international networking project agenda

วันพุธที่ 10-12 มีนาคม 2564 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 4 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี และออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom