โครงการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะวิชาชีพ กิจกรรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพ

โครงการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะวิชาชีพ/อัตลักษณ์ กิจกรรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพ

วันศุกร์ 26 มีนาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม GA104 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี