คณะพยาบาลศาสตร์รับส่งมอบรถส่วนกลางพร้อมคนขับรถ

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 15.30 น. ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สิน และคณะทำงาน ส่งมอบรถส่วนกลางพร้อมคนขับรถให้แก่คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมี ผศ.ว่าที่ร้อยตรีธีระยุทธ เกิดสังข์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และผศ.ดร.ทัศนีย์ สุนทร รองคณบดีฝ่ายแผนและทรัพยากรบุคคล พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดีร่วมรับการส่งมอบรถ