การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2563

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2563

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธิชีวิน และออนไลน์ผ่าน zoom