การอบรมการเขียนรายงานการประชุมของสายสนับสนุน วันที่ 23 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมพุทธิชีวิน คณะพยาบาลศาสตร์ ออนไลน์ผ่านระบบ zoom

การอบรมการเขียนรายงานการประชุมของสายสนับสนุน วันที่ 23 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมพุทธิชีวิน คณะพยาบาลศาสตร์ ออนไลน์ผ่านระบบ zoom โดยวิทยาการ นางปัทมาวดี สำเนียงหวาน