คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งให้ตำรงตำแหน่งคณบดี

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์ ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัย มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ณ ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย