📣 SRU road show 2022 คณะพยาบาลศาสตร์

📣 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

🌟 เปิดโอกาสพิเศษ … ขอเชิญผู้สนใจศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✨รายละเอียดกำหนดการ✨

📌 วันที่ 25 ธันวาคม 2564

⏰ เวลา 10.00 – 11.00 น.

💚 EP.7 คณะพยาบาลศาสตร์

——————————————–

 

📌 ผ่านช่องทาง

👉 เพจ SRU Road Show online

https://www.facebook.com/SRURoadShow/

👉เพจ https://www.facebook.com/NursingSRU

👉 เพจ Facebook มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

https://www.facebook.com/sruthailand/

👉 เพจ สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

https://www.facebook.com/ccd.sru.ac.th/

 

——————————————–

#คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

#สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน