การประชุมด้านงานวิจัยและงานวิชาการและด้านการจัดการศึกษาทางด้านวิชาการและวิชาชีพ

วันพุธ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำโดย ผศ.ดร.ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง รองคณบดีฝ่ายวิจัย พัฒนานวัตกรรมและบริการวิชาการ พร้อมคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัย งานวิชาการ และด้านการจัดการศึกษาทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพ เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี