พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ การวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาวิชาการ และการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน ระหว่าง สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ การวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาวิชาการ
และการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน ระหว่าง
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ ห้อง
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) นำโดย ผศ.ดร. วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี และ เรืออากาศเอกอัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ลงนามบันทึกความร่วมมือการวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาวิชาการ และพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่อย่างยั่งยืน หวังร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ