ศูนย์ดูแลนักศึกษาด้วยหัวใจ : SCC คณะพยาบาลศาสตร์

วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้นำมอบป้ายศูนย์ดูแลนักศึกษาด้วยหัวใจ : SCC คณะพยาบาลศาสตร์ โดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้แก่คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมี ผศ.ว่าที่ ร.ต.ธีระยุทธ เกิดสังข์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ให้การต้อนรับ