กิจกรรมปัจฉิมนิเทศพยาบาลศาสตรบัณฑิตรุ่น 11 และ ผู้ช่วยพยาบาลรุ่น 2

วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565 ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) เป็นประธานพิธีรับมอบใบรับรองคุณวุฒิสําเร็จการศึกษา แก่ผู้สําเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่11 และ หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 2 โดยมี ผศ.ว่าที่ร้อยตรีธีระยุทธ เกิดสังข์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้อง GA101 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รูปทั้งหมด คลิก