พิธีเปิดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 3

พิธีเปิดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 3

วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ได้รับเกียรติจากนางทัศนา นิลพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีเปิดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 3 โดยมี ผศ.ดร.ทัศนีย์ สุนทร รองคณบดีฝ่ายแผนฯ และ ผศ.ดร.ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ พร้อมทีมกรรมการงานหลักสูตรและบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ให้การต้อนรับ ณ ห้อง GA102 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี