การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 7 รอบที่ 2 วันที่ 19 สิงหาคม 2565

การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 7 รอบที่ 2 วันที่ 19 สิงหาคม 2565

The Next Normal กับการดูแลสุขภาพจิต ชีวิตวิถีถัดไป


โปสเตอร์ประชุมวิชาการครั้งที่ 7 รอบ 2
download

รายละเอียดกำหนดการ
download

หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ
download

background เพื่อใช้ในการประชุม (virtual background)
download