กิจกรรมปลูกต้นไม้ โครงการ “ผืนป่าพระบารมี” ระยะที่ 3

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ธีระยุทธ เกิดสังข์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ และคณบดีคณะต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ บริเวณประตู 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี