การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564
วันอาทิตย์ ที่ 3 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30-12.30 น.
ณ ห้องอเนกประสงค์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
(การประเมินรูปแบบออนไลน์ : Zoom Meeting)