การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2564

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2564
วันอังคาร ที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30-14.30 น.
ณ ห้องอเนกประสงค์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี