คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดคลิปวาระครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทหน่วยงาน
โครงการประกวดคลิปวิดีโอ “WE ARE SRU”
ในวาระครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ลิงค์คลิปวิดีโอ

“We are SRU” วิดีโอในวาระครบรอบ 50 ปีของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยคณะพยาบาลศาสตร์ – YouTube