ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีพร ชุมแดง

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีพร ชุมแดง
ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ
สายงานสอนและวิจัย ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (รหัส 3701)
อนุสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (รหัส 370102)
สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์