บริการวิชาการในโอกาสวันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2564

บริการวิชาการในโอกาสวันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2564


1. ประวัติและความเป็นมาของวันพยาบาลแห่งชาติ คลิก

2. โรคความดันโลหิตสูงเพชรฆาตเงียบ คลิก

3. โรคหลอดเลือดสมอง คลิก

4. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง อยู่อย่างไรในยุคโควิด19 คลิก

5. การดูแลตนเองหลังฉีดวัคซีนโควิด 19 คลิก

6. โปสเตอร์รายการอาหารแลกเปลี่ยน คลิก

7. โปสเตอร์อาหารสำหรับผู้สูงอายุกระดูกเปราะบาง คลิก

8. โปสเตอร์อาหารสำหรับผู้สูงอายุความดันโลหิตสูง คลิก

9. โปสเตอร์อาหารสำหรับผู้สูงอายุโรคเบาหวาน คลิก