ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประภัสสร อักษรพันธ์

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประภัสสร อักษรพันธ์

ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

มีมติอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (รหัส 3701)