ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุ้งกานต์ พลายแก้ว

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุ้งกานต์ พลายแก้ว

ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

มีมติอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (รหัส 3701)