สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน


ดร. รชยา ยิกุสังข์
หัวหน้าสาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน

ดร. รชยา ยิกุสังข์

ดร. นุชนาถ วิชิต
สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน

ดร. นุชนาถ วิชิต

อาจารย์ จิดาภา พลรักษ์
สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน

อาจารย์ จิดาภา พลรักษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประภัสสร อักษรพันธ์
สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประภัสสร อักษรพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุ้งกานต์ พลายแก้ว
สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุ้งกานต์ พลายแก้ว

อาจารย์ ณัฐชยา ไชยชนะ
สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน

อาจารย์ ณัฐชยา ไชยชนะ

อาจารย์ คมสันต์ เหล็มมะ
สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน

อาจารย์ คมสันต์ เหล็มมะ