เอกสารสำหรับโครงการ ปี พ.ศ. 2564


แนวปฏิบัติงบประมาณ พ.ศ. 2564

  • แนวปฏิบัติงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ประชุม 9 ต.ค.63 ดาวน์โหลด
  • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณกันเหลื่อมปี) ดาวน์โหลด
  • เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการขออนุมัติโครงการ ดาวน์โหลด

ตัวอย่างการขออนุมัติโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  • ตัวอย่างการขออนุมัติโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด

ตัวอย่างการกรอกเอกสารการเบิกเงินโครงการทั่วไป

ตัวอย่างการกรอกเอกสารการเบิกเงินโครงการฝึกภาคปฏิบัติทางการพยาบาล

แบบฟอร์มสำหรับโครงการ